(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 7. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Informace vlády o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 25. - 26. března 2021
 2. Senátní tisk č. K 06/13 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273. ze dne 16. dubna 2020
  /senátní tisk č. 3/
 4. Informace ministerstva financí k rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů EU
 5. Informace vlády ČR o přípravě Národního plánu obnovy
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 52/
 7. Návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
  /senátní tisk č. 54/
 8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách
  /senátní tisk č. 28/
 9. Senátní tisk č. N 7/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské správě dat (Akt o správě dat)
 10. Senátní tisk č. N 15/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013
 11. Senátní tisky č. N 16/13 a N 18/13 - Balíček k digitálním trhům a
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 50/
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 51/
 14. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2020
  /senátní tisk č. 43/
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 48/
 16. Senátní tisk č. J 17/13 - Pracovní dokument útvarů Komise Doporučení Komise pro český Strategický plán Společné zemědělské politiky
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 53/
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 57/
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 56/
 20. Návrh zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)
  /senátní tisk č. 49/
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 55/
 22. Senátní tisky č. N 11/13 a N 12/13 - Balíček k posílení mandátu Europolu
 23. Senátní tisky č. N 13/13 a N 14/13 - Balíček na ochranu kritické
 24. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Gándhínagaru dne 22. února 2020
  /senátní tisk č. 341/
 25. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek
  /evropský senátní tisk č. K 084/12/
 26. Senátní tisky č. N 2/13, N 3/13, N 4/13 a K 5/13 - Balíček k Evropské zdravotní unii
 27. Senátní tisk č. K 8/13 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Farmaceutická strategie pro Evropu
 28. Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
  /senátní tisk č. 58/ (1. čtení)
 29. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 199/ (2. čtení)
 30. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2020, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přehled ostatních podání a dotazů za rok 2020 a Výroční zpráva za rok 2020 pro mediální oblast
  /senátní tisk č. 45/
 31. Volba místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
  /senátní tisk č. 37/ (2. kolo 2. volby )
 32. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.