(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 12. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o výsledcích mimořádných jednání Evropské rady, která se konala ve dnech ve dnech 7. - 8. května 2021 a 24. - 25. května 2021
 2. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  /senátní tisk č. 66/
 3. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2020
  /senátní tisk č. 92/
 4. Senátní tisk č. K 31/13 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády
 5. Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 98/
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 99/
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 100/
 8. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci úmluva Mezinárodní organizace práce č. 190 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 206 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 spolu se stanoviskem vlády k nim
  /senátní tisk č. 65/
 9. Senátní tisk č. K 21/13 - Zelená kniha o stárnutí Podpora mezigenerační solidarity a odpovědnosti
 10. Senátní tisk č. K 30/13 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 94/
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 96/
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 95/
 14. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97/
 15. Konvergenční program České republiky (duben 2021)
  /senátní tisk č. 91/
 16. Senátní tisk č. K 29/13 - Sdělení Komise Radě Rok od vypuknutí pandemie COVID-19 - reakce v oblasti fiskální politiky
 17. Senátní tisk č. K 39/13 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o nové strategii financování nástroje NextGenerationEU
 18. Senátní tisk č. K 25/13 - Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem
 19. Senátní tisk č. K 35/13 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro rozvoj ekologické produkce
 20. Senátní tisk č. K 40/13 - Společné sdělení Evropské radě Aktuální stav politických, hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Tureckem
 21. Zpráva o životním prostředí České republiky 2019
  /senátní tisk č. 62/
 22. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2020
  /senátní tisk č. 70/
 23. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2020
  /senátní tisk č. 72/
 24. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2020
  /senátní tisk č. 80/
 25. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2020
  /senátní tisk č. 85/
 26. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020
  /senátní tisk č. 90/

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.