(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 19. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátora Miroslava Balatky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 149/ ve výborech Senátu
  /senátní tisk č. 149/Stenozáznam  (Lhůta prodlužena do 28. února)
 2. Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 162/Stenozáznam  (Lhůta prodlužena do 21. března)
 3. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Holáska a Marka Hilšera, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 151/Stenozáznam  (schválen senátní návrh)
 4. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 312/Stenozáznam  (zamítnut)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 188/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 189/Stenozáznam  (nezabývat se)
 7. Změna v orgánech Senátu
  Stenozáznam  (projednáno)
 8. Volba předsedy Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
  Stenozáznam  (zvolen Lumír Kantor)
 9. Volba vedoucího Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří
  Stenozáznam  (zvolen Raduan Nwelati)
 10. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo dne 16. prosince 2021
  /senátní tisk č. 190/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 11. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2021
  /senátní tisk č. 191/Stenozáznam  (vzato na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.