Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
11. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 110 - Zákon o zpravodajských službách
 • 111 - Zákon o pojišťování a financování vývozu
 • 112 - Zákon o účetnictví
 • 113 - Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • 114 - Zákon o prevenci závažných havárií
 • 115 - Zákon o odpadech

mezinárodní smlouva

 • 76 - Smlouva ČR - Írán dvojí zdanění
 • 84 - Smlouva ČR Německo o policejní spolupráci
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
76

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 30. dubna 2015

76/1 VHZD 76/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Jiří Hlavatý (VHZD) František Bublan (VZOB) 11. schůze č.219  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory:
84

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, podepsaná dne 28. dubna 2015 v Praze

84/1 UPV 84/2 VZOB Milan Chovanec(ministr vnitra)
  Miroslav Antl (UPV) František Bublan (VZOB) 11. schůze č.212  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  110

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  110/1 VZOB 110/2 UPV Bohuslav Sobotka(předseda vlády)František Bublan (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 11. schůze č.215  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 219/2015 Sb. armáda, veřejná bezpečnost, trestná činnost, zpřístupňování informací, telekomunikace, telefon, důvěrná informace, tajná služba, organizovaný zločin
  111

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

  111/1 VHZD 111/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) Miroslav Nenutil (UPV) 11. schůze č.217  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 220/2015 Sb. vývozní politika, pojištění vývozních úvěrů, financování vývozu, státní podpora, podpora vývozu
  112

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  112/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) 11. schůze č.218  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2015 Sb. účetnictví, finanční účetnictví, účetní uzávěrka, konsolidovaný účet
  113

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  113/1 UPV 113/2 VVVK Milan Chovanec(ministr vnitra)Miloš Malý (UPV) Jiří Čunek (VVVK) 11. schůze č.211  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2015 Sb. informační politika, veřejná správa, Česká republika, zpřístupňování informací, veřejná služba, přibližování legislativy, právo na informace, veřejný sektor
  114

  Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)

  114/1 VUZP 114/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Patrik Kunčar (VZOB) 11. schůze č.208  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 224/2015 Sb. chemický výrobek, nebezpečná látka, havarijní znečištění, chemická havárie, prevence environmentálních rizik, mezivládní úmluva (EU)
  115

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  115/1 VUZP 115/2 SKRV Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Petr Šilar (SKRV) 11. schůze č.209  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 223/2015 Sb. znečišťování životního prostředí, odpad, nakládání s odpadem, seznam
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  K 014/10
  Sdělení Komise_Rámcová směrnice o vodě a směrnice o povodních

  (7152/15)
  COM (2015) 120

  Česká verze
  doručena dne 16.3.2015
  Historie tisku EU
  VEU
  Jaroslav Doubrava

  28.7.2015
  č. 87 K 014/10/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo životního prostředí 11. schůze
  č. 210 - závěrečné usnesení přijato
  12.8.2015
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis


  IPEX

  ochrana vodznečišťování ze zemědělských zdrojůznečišťování vodyprevence znečištěníspotřeba vodypřečerpávání zdrojůpovodeňprevence environmentálních rizikprůmyslové znečišťování
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Lukáš Vacík
  K 018/10
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský program pro bezpečnost

  (8293/15)
  COM (2015) 185

  Česká verze
  doručena dne 5.5.2015
  Historie tisku EU
  VEU
  Tomáš Grulich

  28.7.2015
  č. 89 K 018/10/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo vnitra 11. schůze
  č. 213 - závěrečné usnesení přijato
  12.8.2015
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis


  IPEX

  evropská spolupráceevropská bezpečnostpočítačová kriminalitapráva jednotlivceterorismusSchengenský informační systémpřeshraniční spolupráceprostor svobody, bezpečnosti a právatrestný čin
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Raimonda Lišková