Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
4. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 24 - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • 25 - Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • 26 - Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • 27 - Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
 • 28 - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • 29 - Trestní zákoník
 • 30 - Insolvenční zákon
 • 31 - Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
 • 32 - Zákon o obětech trestných činů
 • 33 - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
 • 34 - Trestní zákoník
 • 35 - Plemenářský zákon
 • 36 - Zákon o hnojivech
 • 37 - Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců

jiný

 • 18 - Návrhy na osoby navrhované Senátem ke jmenování do funkce předsedy a členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
 • 39 - Závěry ze zasedání ER ze dne 15. - 16. prosince 2016
 • 40 - Návrhy na členy Etické komise
 • 41 - Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (druhá volba)
 • 305 - Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2015
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
18

Návrhy na osoby navrhované Senátem ke jmenování do funkce předsedy a členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

 
  4. schůze č.74  - volí
  č.74  - volí
  Podán:
  24

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  24/1 VHZD 24/2 VUZP Dan Ťok(ministr dopravy)František Bradáč (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) 4. schůze č.81  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 63/2017 Sb. pozemní doprava, pojištění zákonné odpovědnosti, silniční doprava, technická kontrola, státní poznávací značka, motorové vozidlo, seznam
  25

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

  25/1 VUZP 25/2 VHZD 25/3 UPV Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Petr Šilar (VHZD) Jaroslav Větrovský (UPV) 4. schůze č.75  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 123/2017 Sb. ochrana životního prostředí, chráněné území, národní park, přírodní rezervace
  26

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

  26/1 VUZP 26/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 4. schůze č.82  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: ochrana životního prostředí, chráněné území, ochrana krajiny, veřejné vlastnictví, náhrada škody, půda ve vlastnictví státu
  27

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

  27/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) 4. schůze č.83  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2017 Sb. znečišťování atmosféry, změna klimatu, uplatňování právních předpisů EU, znečišťující příměsi v atmosféře, ozon, skleníkový plyn, látky znečišťující stratosféru
  28

  Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

  28/1 VZSP 28/2 VUZP 28/3 UPV Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Peter Koliba (VZSP) Ivo Valenta (VUZP) Jiří Burian (UPV) 4. schůze č.80  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 65/2017 Sb. zdravotní politika, povolení k prodeji, tabák, alkoholismus, drogová závislost, kouření, zdraví veřejnosti, omamná látka, hromadné stravování, psychotropní látka, alkohol
  29

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  29/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.86  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 58/2017 Sb. vězeňské právo, vězeňský režim, nápravně výchovné zařízení, výkon trestu, trestní zákoník
  30

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  30/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Jiří Burian (UPV) 4. schůze č.87  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 64/2017 Sb. konkurz, výkon rozhodnutí, solventnost, zadluženost, vyrovnání s věřiteli, dluh
  31

  Návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů

  31/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.89  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 59/2017 Sb. trestní sankce, zákonem chráněná práva, odškodnění, pomoc obětem trestné činnosti
  32

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony

  32/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.90  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 56/2017 Sb. trestný čin, oběť, zpřístupňování informací, náhrada škody, pomoc obětem trestné činnosti
  33

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  33/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.91  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 57/2017 Sb. Česká republika, právní spolupráce, osobní údaje, advokát, trestní řízení, soudní spolupráce EU v trestních věcech, ochrana komunikací
  34

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  34/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.88  - schvaluje návrh zákona
  55/2017
  Podán: Lhůta pro Senát: trestná činnost, uplatňování právních předpisů EU, trestní zákoník, implementující opatření státu, organizovaný zločin
  35

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  35/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 4. schůze č.77  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 60/2017 Sb. rostlinná výroba, hospodářská zvířata, hospodářské zvíře, rozmnožování rostlin, skot, genetické inženýrství, genetika, správní kontrola
  36

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

  36/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) 4. schůze č.84  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 61/2017 Sb. hnojiva, přibližování legislativy, organická hnojiva, označení výrobku
  37

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  37/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Karel Kratochvíle (VHZD) 4. schůze č.85  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 62/2017 Sb. les, rozmnožování rostlin, pěstování stromů, ochrana lesa, lesní legislativa
  39

  Závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo dne 15. prosince 2016

  39/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
   (VEU) 4. schůze č.68  - bere na vědomí
   Podán:
   40

   Návrhy na členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

    
    4. schůze č.78  - volí
    Podán:
    41

    Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (druhá volba)

     
     4. schůze č.73  - volí
     Podán:
     305

     Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015

     305/1 VHZD Miroslav Singer; Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
      Jaromír Strnad (VHZD) 4. schůze č.76  - bere na vědomí
      Podán:
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      K 079/10
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o evropském pilíři sociálních práv

      (7276/16)
      COM (2016) 127

      Česká verze
      doručena dne 18.3.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Šárka Jelínková

      11.1.2017
      č. 25 K 079/10/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Úřad vládyVZSP
      • Usnesení přijato
      • 11.1.2017

       
      4. schůze
      č. 70 - závěrečné usnesení přijato
      18.1.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      trh prácepolitika zaměstnanosti EUsociální dialog (EU)hospodářská politikainiciativa EUpracovní podmínkyeurozónasociální právaevropská sociální politikasociální pomoc
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      K 125/10
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2017 pro Evropu, která chrání, posiluje a brání

      (13668/16)
      COM (2016) 710

      Česká verze
      doručena dne 26.10.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Václav Hampl

      13.12.2016
      č. 15 K 125/10/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Úřad vlády 4. schůze
      č. 69 - závěrečné usnesení přijato
      18.1.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      akční programHospodářská a měnová unietelekomunikaceprostor svobody, bezpečnosti a právajednotný trhmigrační politika EUvyjednávání dohody (EU)práce mládežespolečná zahraniční a bezpečnostní politika
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      Projednávání v PSP

      Jan Grinc
      K 002/11
      Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2017

      (14357/16)
      COM (2016) 725

      Česká verze
      doručena dne 18.11.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Vladimír Plaček

      11.1.2017
      č. 23 K 002/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Úřad vlády 4. schůze
      č. 71 - závěrečné usnesení přijato
      18.1.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (26.04.2017)
      IPEX

      vyrovnanost rozpočtuvytváření pracovních příležitostíhospodářská obnovapodpora zaměstnanostifiskální politikahospodářská reformastrukturální politikainvestice EUhospodářské sbližováníhospodářský růst
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Dita Voleská
      K 003/11
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016

      (14302/16)
      COM (2016) 715

      Česká verze
      doručena dne 10.11.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Václav Hampl

      13.12.2016
      č. 17 K 003/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo zahraničních věcí 4. schůze
      č. 72 - závěrečné usnesení přijato
      18.1.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (30.03.2017)
      IPEX

      TureckoČerná Horaregionální spolupráceRepublika Srbskodemokratizacerozšiřování Evropské unieBosna a HercegovinaKosovoBývalá jugoslávská republika MakedonieAlbánie
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Lukáš Vacík