Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
4. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 24 - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • 25 - Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • 26 - Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • 27 - Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
 • 28 - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • 29 - Trestní zákoník
 • 30 - Insolvenční zákon
 • 31 - Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
 • 32 - Zákon o obětech trestných činů
 • 33 - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
 • 34 - Trestní zákoník
 • 35 - Plemenářský zákon
 • 36 - Zákon o hnojivech
 • 37 - Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců

jiný

 • 18 - Návrhy na osoby navrhované Senátem ke jmenování do funkce předsedy a členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
 • 39 - Závěry ze zasedání ER ze dne 15. - 16. prosince 2016
 • 40 - Návrhy na členy Etické komise
 • 41 - Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (druhá volba)
 • 305 - Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2015
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
18

Návrhy na osoby navrhované Senátem ke jmenování do funkce předsedy a členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

 
  4. schůze č.74  - volí
  č.74  - volí
  Podán:
  24

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  24/1 VHZD 24/2 VUZP Dan Ťok(ministr dopravy)František Bradáč (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) 4. schůze č.81  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 63/2017 Sb. pozemní doprava, pojištění zákonné odpovědnosti, silniční doprava, technická kontrola, státní poznávací značka, motorové vozidlo, seznam
  25

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

  25/1 VUZP 25/2 VHZD 25/3 UPV Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Petr Šilar (VHZD) Jaroslav Větrovský (UPV) 4. schůze č.75  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 123/2017 Sb. ochrana životního prostředí, chráněné území, národní park, přírodní rezervace
  26

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

  26/1 VUZP 26/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 4. schůze č.82  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: ochrana životního prostředí, chráněné území, ochrana krajiny, veřejné vlastnictví, náhrada škody, půda ve vlastnictví státu
  27

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

  27/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) 4. schůze č.83  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2017 Sb. znečišťování atmosféry, změna klimatu, uplatňování právních předpisů EU, znečišťující příměsi v atmosféře, ozon, skleníkový plyn, látky znečišťující stratosféru
  28

  Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

  28/1 VZSP 28/2 VUZP 28/3 UPV Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Peter Koliba (VZSP) Ivo Valenta (VUZP) Jiří Burian (UPV) 4. schůze č.80  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 65/2017 Sb. zdravotní politika, povolení k prodeji, tabák, alkoholismus, drogová závislost, kouření, zdraví veřejnosti, omamná látka, hromadné stravování, psychotropní látka, alkohol
  29

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  29/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.86  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 58/2017 Sb. vězeňské právo, vězeňský režim, nápravně výchovné zařízení, výkon trestu, trestní zákoník
  30

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  30/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Jiří Burian (UPV) 4. schůze č.87  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 64/2017 Sb. konkurz, výkon rozhodnutí, solventnost, zadluženost, vyrovnání s věřiteli, dluh
  31

  Návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů

  31/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.89  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 59/2017 Sb. trestní sankce, zákonem chráněná práva, odškodnění, pomoc obětem trestné činnosti
  32

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony

  32/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.90  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 56/2017 Sb. trestný čin, oběť, zpřístupňování informací, náhrada škody, pomoc obětem trestné činnosti
  33

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  33/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.91  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 57/2017 Sb. Česká republika, právní spolupráce, osobní údaje, advokát, trestní řízení, soudní spolupráce EU v trestních věcech, ochrana komunikací
  34

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  34/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.88  - schvaluje návrh zákona
  55/2017
  Podán: Lhůta pro Senát: trestná činnost, uplatňování právních předpisů EU, trestní zákoník, implementující opatření státu, organizovaný zločin
  35

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  35/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 4. schůze č.77  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 60/2017 Sb. rostlinná výroba, hospodářská zvířata, hospodářské zvíře, rozmnožování rostlin, skot, genetické inženýrství, genetika, správní kontrola
  36

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

  36/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) 4. schůze č.84  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 61/2017 Sb. hnojiva, přibližování legislativy, organická hnojiva, označení výrobku
  37

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  37/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Karel Kratochvíle (VHZD) 4. schůze č.85  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 62/2017 Sb. les, rozmnožování rostlin, pěstování stromů, ochrana lesa, lesní legislativa
  39

  Závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo dne 15. prosince 2016

  39/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
   (VEU) 4. schůze č.68  - bere na vědomí
   Podán:
   40

   Návrhy na členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

    
    4. schůze č.78  - volí
    Podán:
    41

    Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (druhá volba)

     
     4. schůze č.73  - volí
     Podán:
     305

     Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015

     305/1 VHZD Miroslav Singer; Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
      Jaromír Strnad (VHZD) 4. schůze č.76  - bere na vědomí
      Podán: