Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Mandátový a imunitní výbor Senátu zastavil disciplinární řízení proti senátorovi Ivo Valentovi (19.03.2019)

Členové Mandátového a imunitního výboru Senátu se dnes zabývali oznámením o přestupku senátora Iva Valenty. Podle společnosti Transparency International senátor a zastupitel Zlínského kraje porušuje zákon o střetu zájmů tím, že vlastní média. Podle provedené právní analýzy nemůže být údajný střet zájmů hodnocen jako přestupek ani disciplinární provinění senátora. Mandát senátora Ivo Valenty totiž vznikl přede dnem účinnosti zákona o střetu zájmů.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

Dne 17. 12. 2018 bylo Magistrátu města Zlína doručeno „Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání přestupku dle zákona o střetu zájmů“, kdy oznamovatelem byla společnost Transparency International ČR. Podání bylo odůvodněno tvrzením, že senátor Ivo Valenta jako veřejný funkcionář měl porušit zákaz stanovený v zákoně tím, že se nacházel v postavení ovládající osoby ve vztahu k právnické osobě, která je provozovatelem rozhlasového vysílání. Senátor Ivo Valenta se rozhodl využít svého práva podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a požádal o projednání přestupku u příslušného orgánu Senátu Parlamentu ČR. Mandátovému a imunitnímu výboru Senátu byla věc postoupena dne 29. 1. 2019.

Podle provedené právní analýzy se zákaz, podle kterého nesmí veřejný funkcionář být provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku, výslovně nevztahuje na Ivo Valentu jako senátora.

Podle článku II. bod 6. zákona č. 14/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony se zákazy a omezení podle § 4a zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nevztahují na veřejného funkcionáře, který zahájil výkon veřejné funkce přede dnem nabytí účinnosti tohoto ustanovení.

Mandát senátora Valenty vznikl dne 18. 10. 2014. Ustanovení § 4a zákona o střetu zájmů, či přesněji řečeno ustanovení článku I. bodu 17 zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kterým se do zákona o střetu zájmů doplnilo ustanovení §4a, nabylo účinnosti dne 9. 2. 2017. Mandát senátora Ivo Valenty tedy vznikl přede dnem účinnosti právní normy § 4a zákona o střetu zájmů.

Vzhledem k faktu, že Ivo Valenta byl a je ode dne 9. 2. 2017 do 19. 3. 2019 senátorem Senátu Parlamentu ČR, vydal Mandátový a imunitní výbor Senátu usnesení o zastavení disciplinárního řízení, protože v daném případě nejde o přestupek, a proto ani o disciplinární provinění.

Eva Davidová, 19.03.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

19.03.2019 14:00 3. schůze Mandátového a imunitního výboru